Kaster logo
sofa-terapi
sofa-terapi

Voksenterapi

Voksne kan vælge at gå i individuel terapi af mange forskellige årsager. Det kan dreje sig om:

 • depression
 • stress/udbrændthed
 • krisereaktion
 • angst
 • anoreksi eller bulimi
 • følgerne efter seksuelle eller voldelige overgreb
 • ringe selvværd
 • sociale vanskeligheder
 • identitetsusikkerhed
 • seksuelle vanskeligheder
 • tvangstanker/-handlinger
 • mv.

Men mange vælger også at gå i individuel terapi for blot at lære sig selv bedre at kende og for at opnå personlig udvikling.

Hvis du henvender dig til Psykologisk Praksis – Michael Kaster for at komme i individuel terapi, vil du som hovedregel blive tilbudt at komme til 1-2 indledende samtaler, hvor vi sammen afgør, hvilken form for terapeutisk behandling, der vil kunne hjælpe dig. Nogle kommer i terapi flere gange om ugen gennem flere år, andre kommer en gang ugentligt eller en gang hver 14. dag gennem en kortere periode.

Svære psykiske vanskeligheder og personligt udviklingsarbejde kræver oftest langvarig terapeutisk behandling, mens mere afgrænsede psykiske vanskeligheder, som fx akutte kriser, i nogle tilfælde kan løses over kortere tid.

Hvis du ikke kan tilbydes behandling i Psykologisk Praksis – Michael Kaster, vil du som hovedregel kunne blive henvist til andre mulige behandlere.

Ungeterapi

Når en ung (ca. 12 – 18 år) kommer i terapi er det enten fordi omverden er bekymret for den unges psykiske trivsel/udvikling eller fordi den unge selv oplever at have psykiske vanskeligheder, som kan være svære at dele med og få hjælp til fra familie eller venner. Det kan dreje sig om:

 • tristhed
 • angst
 • usikkerhed
 • skolevanskeligheder
 • koncentrationsproblemer
 • dårligt selvværd
 • seksuelle vanskeligheder/identitetsvanskeligheder
 • selvskadende adfærd
 • stigende aggression/kriminalitet
 • social isolation
 • misbrug
 • mv.

Når en ung henvises eller henvender sig til Psykologisk Praksis – Michael Kaster med henblik på terapi, vil den unge som hovedregel blive tilbudt at komme til en indledende samtale sammen med sine forældre, hvor vanskelighederne tales igennem. Hvis det vurderes, at den unge vil kunne hjælpes gennem terapi, aftales det, hvor ofte den unge skal komme og gennem hvor lang tid. Hvis det skønnes relevant, vil den unges forældre hver 3.-4. måned blive indkaldt til en samtale, hvor de informeres om den unges udvikling i terapien og hvor de samtidig får lejlighed til at fortælle om udviklingen i hjemmet, skolen mv.

Det er vigtigt at understrege, at en ungeterapi oftest kun kan foregå med støtte fra den unges forældre (plejeforældre/værge).

Hvis en ung ikke kan tilbydes behandling i Psykologisk Praksis – Michael Kaster, vil der som hovedregel kunne henvises til andre behandlere.

Børneterapi

Et barn kommer oftest i terapi, fordi omgivelserne er bekymrede for dets psykiske trivsel, men i nogle tilfælde kan man opleve, at et barn selv kan finde på at bede om hjælp ved fx at ønske ‘en voksen at tale med’. Det kan dreje sig om:

 • adfærdsvanskeligheder i skolen/daginstitutionen/hjemmet
 • depression
 • tvangstanker/-handlinger
 • følgerne af seksuelle eller voldelige overgreb
 • følgerne af forældrenes skilsmisse
 • social isolation
 • mv.

Hvis du henvender dig til Psykologisk Praksis – Michael Kaster, fordi du er bekymret for dit barns trivsel, vil du som hovedregel blive tilbudt at komme til 1-2 samtaler, hvor vi taler vanskelighederne igennem. Hvis det vurderes, at dit barn vil kunne hjælpes gennem terapi, afgøres det, hvor ofte og over hvor lang en periode barnet forventes at skulle komme i terapien.
Hver 3.-4. måned i den terapeutiske proces vil der være samtaler med forældrene for at orientere om barnets udvikling i terapien, samt for at høre om barnets reaktioner og udvikling uden for det terapeutiske rum, dvs. i hjemmet, skolen mv.

Som hovedregel følges barnet altid med en voksen til terapien og hentes igen efter terapien. Lidt større børn (fra ca. 10 år) kan i nogle tilfælde efter de første gange selv tage til og fra terapi.

Det er vigtigt at være opmærksom på, at en børneterapi kun kan foregå med støtte fra barnets forældre (plejeforældre eller værge). Uden støtte ‘hjemmefra’, vil det ikke være hensigtsmæssigt at sende barnet i terapi.

Hvis dit barn ikke kan tilbydes behandling i Psykologisk Praksis – Michael Kaster, vil du som hovedregel kunne blive henvist til andre mulige behandlere.

Familieterapi

Når en familie begynder i terapi, har den ofte haft det vanskeligt gennem meget lang tid. I mange tilfælde kan familiens medlemmer på den ene side være enige med hinanden i, at de har det svært, mens de på den anden side kan have meget forskellige oplevelser af, hvad der er svært, hvem der har brug for hjælp og ikke mindst hvem der har skylden for vanskelighederne i familien.

En familie kan have brug for hjælp, når:

 • forældrene har mange konflikter med hinanden eller med børnene
 • forældrene er skilt og ikke kan enes om børnene
 • forældrenes nye partnere har vanskeligt ved at få en god relation til stedbørnene
 • børnene viser tegn på adfærdsvanskeligheder
 • børnene viser tegn på tristhed, indadvendthed, social isolation mv.
 • en i familien er død eller er alvorligt syg
 • en i familien drikker eller tager stoffer
 • mv.

Som hovedregel vil en familieterapi kun anbefales, hvis det er tydeligt, at det er samspillet mellem de/den voksne og børnene/barnet, der er præget af vanskeligheder. Hvis vanskelighederne overvejende er mellem de voksne, vil en parterapi kunne anbefales i stedet. I nogle tilfælde vil det være relevant at anbefale en individuel terapi til enten en af de voksne eller begge eller en børneterapi til et eller flere af børnene.

Hvis I henvender jer eller er henvist til Psykologisk Praksis – Michael Kaster for at komme i familieterapi, vil familien som hovedregel blive indkaldt til en indledende samtale for at afklare problemstillingen og hvilken hjælp familien vil have brug for.

En familieterapi vil typisk være en gang om ugen eller en gang hver 14. dag. Afhængig af familiens vanskeligheder kan behandlingen vare fra få måneder til nogle år.

Hvis Psykologisk Praksis – Michael Kaster ikke selv har mulighed for at tilbyde familien behandling, vil familien som hovedregel kunne blive henvist til et andet behandlingstilbud.

Parterapi

Kæreste- eller ægtepar henvender sig ofte med henblik på at komme i parterapi, efter at de selv igennem en lang periode har forsøgt at løse deres vanskeligheder. For mange er det svært at lade en udenforstående hjælpe med de vanskeligheder, som helt naturligt kan føles som meget private og intime i parforholdet.
I nogle tilfælde kan det primært være den ene part, der ønsker parterapi, men for at kunne arbejde parterapeutisk er det nødvendigt, at begge parter er indstillede på at komme i behandling.

Årsagerne til at et kæreste- eller ægtepar vælger at søge parterapi kan være mange, fx:

 • kommunikationsvanskeligheder
 • utroskab
 • misbrug (alkohol, euforiserende stoffer)
 • seksuelle vanskeligheder
 • fysisk eller psykisk sygdom i familien
 • vanskeligheder ift. børn /stedbørn
 • sociale vanskeligheder
 • hjælp til skilsmisse
 • mv.

Hvis I henvender jer til Psykologisk Praksis – Michael Kaster, vil I som hovedregel blive tilbudt at komme til en indledende samtale, hvor vi sammen undersøger, hvilke vanskeligheder, der er tale om, og hvordan I kan hjælpes bedst muligt. Herefter vil vi planlægge, hvor ofte I skal komme og gennem hvor lang tid.

Ingen parterapi kan garantere at hjælpe et par med at forblive par, selvom det er det ønske, de fleste kommer med. En parterapi kan udelukkende være med til at skabe udvikling for et par, der er gået i stå i umiddelbart uløselige vanskeligheder. For nogen par, betyder den udvikling, de opnår gennem terapien, at de går fra hinanden, men ofte på en mere afklaret og fredelig måde end hvis de ikke var kommet i terapi. For andre par, betyder den udvikling, de opnår gennem terapien, at de ‘finder hinanden’ igen og får et velfungerende parforhold.

Par, der ikke kan tilbydes parterapi i Psykologisk Praksis – Michael Kaster, vil som hovedregel kunne henvises til andre parterapeuter.

PSYKOLOGISK PRAKSIS - MICHAEL KASTER | Kompagnistræde 27, 2. sal | 1208 København K | Telefon +45 2683 0101 | E-mail: Klik her >>